VRIJGEVESTIGDE JONGE BEELDEND KUNSTENAARS

Voorwaarden en criteria

Het fonds biedt alleen ondersteuning aan gegadigden die naar het oordeel van het bestuur over voldoende talent en motivatie beschikken om op hun terrein kans van slagen te hebben. Waar nodig zal het bestuur zich wat dit criterium betreft door deskundigen laten adviseren.

Voor subsidieaanvragen ten behoeve van de aanschaf van duurzame hulpmiddelen geldt dat aangetoond moet worden dat de aanschaf bedrijfsmatig gezien noodzakelijk is en dat de (totale) kosten niet op andere wijze, bijvoorbeeld door een banklening, gefinancierd kunnen worden. Een subsidie dekt uitsluitend een deel van de totale kosten.

Het fonds hanteert een leeftijdsgrens van 30 jaar.

Aanvragen van bijdragen ten behoeve van duurzame hulpmiddelen of projectmatige activiteiten dienen in drievoud te worden ingediend en in ieder geval te bevatten:
- een beschrijving van het doel waarvoor de bijdrage zal worden aangewend;
- een investeringsplan;
- een begroting waaruit tevens de eigen bijdrage en/of de financiering door andere instanties (banken, particuliere geldschieters) blijkt;
- bij een projectmatige activiteit een beschrijving (met tijdpad) van het op te leveren eindprodukt;
- een curriculum vitae;
- het bedrag waarvoor een beroep op het fonds wordt gedaan;
- het (bank)gironummer waarop het fonds de beschikbaar gestelde bijdrage kan overmaken.

Aanvragen kunnen schriftelijk in drievoud worden ingediend bij:
Bestuur Stichting Klaas Dijkstra Fonds,
Postbus 6031,
9702 HA Groningen.
«« terug

Overzicht projecten

Afslag BLV in de Heerenveense School »»
Museum Belvédère te Heerenveen »»
Energy Transition Centre (ENTRANCE) Groningen »»
Vrijgevestigde jonge beeldende kunstenaars »»
Klaas Dijkstra Academieprijs »»
Steunaankopen »»
Oorkondes »»
Documentaire over Matthijs Roling »»
Filmproject 'SLOOT' van Koos Buist »»
Tentoonstelling 'Talented' »»
Tentoonstellingen »»