STEUNAANKOPEN

Voorwaarden en criteria

Het fonds biedt alleen ondersteuning aan gegadigden die naar het oordeel van het bestuur over voldoende talent en motivatie beschikken om op hun terrein kans van slagen te hebben als zelfstandig kunstenaar. Waar nodig zal het bestuur zich wat dit criterium betreft door deskundigen laten adviseren.
Het fonds hanteert een leeftijdsgrens van 30 jaar.

Aanvragen voor steunaankopen dienen in drievoud te worden ingediend en in ieder geval te bevatten:
- een beschrijving van het kunstwerk en foto's;
- het doel van de steunaankoop;
- een investerings- en activiteitenplan;
- een begroting waaruit tevens de eigen of de financiering door andere instanties (banken) blijkt;
- een curriculum vitae;
- het bedrag waarvoor een beroep op het fonds wordt gedaan;
- het (bank-)gironummer waarop het fonds de beschikbaar gestelde bijdrage kan overmaken.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij:
Bestuur Stichting Klaas Dijkstra Fonds,
Postbus 6031,
9702 HA Groningen.


Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Correspondentie over beslissingen van het fonds is niet mogelijk.
«« terug
« terug naar overzicht projecten KUNSTEN